NABÍZENÉ SLUŽBY

STUDIE

Studie proveditelnosti stavby v daném území (technická due dilligence)

Předmětem studie proveditelnosti pro definované pozemky je detailní zmapování možností výstavby dle zadání klienta a to od prověření regulativů územního plánu až po návrh zastavovací situace.

Součástí studie je:

 • Návrh a prověření napojovacích bodů inženýrských sítí a areálové infrastruktury
 • Prověření kapacit potřebných médií a jejich dostupnost
 • IGP rešerše
 • Návrh dopravního řešení a napojení na veřejnou komunikaci
 • Zpracování bilance hrubých terénních úprav (HTÚ)
pexels-photo-416405

Studie staveb

Před vlastním zpracováním projektové dokumentace zajistíme zpracování jednoduchého návrhu stavby – studie.

Studie je podkladem pro další jednání s klientem a to jak v rovině technické tak rovině generovaných nákladů na realizaci stavby. V návrhu stavby je ještě relativně snadné měnit a upravovat řešení celé stavby, čímž se se eliminují případné požadavky na změny ve fazi zpracovávání projektové dokumentace, což šetří náklady i čas.

 • Jsou to jednotlivé skicy
 • Návrh stavby s grafickým řešením
 • Prostorový model stavby
 • Grafické zakomponování studie do terénu

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace pro územní řízení

Náležitosti této dokumentace vyžaduje zákon a její obsah stanovuje příslušný stavební úřad. Součástí dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů, správců (vlastníků) sítí a přilehlých nemovitostí. Dokumentace bude obsahovat výkresy v měřítku 1:100, průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci včetně napojení na veškeré inženýrské sítě a komunikace.

Projektová dokumentace pro stavební řízení

Tato dokumentace slouží k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Je mnohem podrobnější (měřítko 1:100, 1:50), než dokumentace pro územní řízení. Obsahuje materiálové a technické řešení, včetně rozvodů inženýrských sítí a základní statické ověření konstrukce. Součástí je dále požárně bezpečnostní zpráva, průkaz energetické náročnosti stavby. Podle této dokumentace je možné již stavbu hrubě ocenit a realizovat.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Tento stav dokumentace je nejpodrobnější vzhledem k realizaci projektu – detailní provedení konstrukcí a stavebních prvků. Dle zákona není nutné mít tuto dokumentaci. Zpracovává se převážně u obsáhlejších a složitějších projektů.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

V průběhu přípravy prováděcího projektu a při realizaci na každé stavbě dojde k menším změnám. Jestliže tyto změny jsou zásadního charakteru, který je třeba znovu projednat v novém stavebním řízení, je nutné připravit před uvedením do provozu pro kolaudační řízení dokumentaci skutečného provedení, ve které jsou tyto změny zaneseny.

Pasportizace a zaměření stávajících staveb

Kvalitní podklady jsou základem pro jakýkoli záměr se stavbou. Výkresová dokumentace stávajících staveb často chybí nebo neodpovídá skutečnosti. Pasport je jednoduchá dokumentace popisující stručně stavbu, její konstrukce a obsahuje jednoduché výkresy stavby včetně digitalizace podkladů.

Položkové rozpočty a výkazy výměr

Provádíme hrubé propočty stavby na základě studie. Na základě tohoto propočtu dostane investor hrubou představu o předpokládaném nákladu stavby. Propočty vychází z typu stavby a velikosti obestavěného prostoru. Dále provádíme položkové a výkazy výměr (slepé rozpočty).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Na základě uzavřené plné moci nebo příkazní smlouvy zajišťujeme pro klienta projednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení za účelem získání příslušného rozhodnutí vydaného stavebním úřadem.

Předprojektová inženýrská činnost

Obsah této činnosti je prvopočátkem celého koloběhu vlastních projektových prací. Výsledkem této činnosti jsou předběžné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků následujícího správního řízení v součinnosti se správci jednotlivých sítí.

Dle výše uvedených jednání je dále postupováno při zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace. Jedná se o zajištění veškerých podmínek, které podmiňují projekt a budoucí postup vlastní výstavby. Tyto podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace.

pexels-photo-3804149

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

Při zpracování projektové dokumentace je projektant v kontaktu s dotčenými orgány státní správy a jednotlivé fáze projektu jsou konzultovány nejen s klientem, ale také s jednotlivými zástupci státní správy – úřady.

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat veškeré podmínky dané územním rozhodnutím a některé podmínky – vyjádření, které byly zjištěny při provádění inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí, především správců sítí musí být zapracovány do projektové dokumentace.

V některých případech, specifikovaných Stavebním zákonem, není pro navrženou stavbu vydáno územní rozhodnutí nebo je stavební povolení vydáno v tzv. sloučeném řízení nebo pouze na ohlášení. V těchto případech se pro vydání stavebního povolení zajišťují všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu.

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat veškeré podmínky dané územním rozhodnutím a některé podmínky – vyjádření, které byly zjištěny při provádění inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí, především správců inženýrských sítí musí být zapracovány do projektové dokumentace.

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Při této činnosti se zajišťují veškeré doklady, které jsou nutné předložit ke kolaudačnímu řízení stavby. Jedná se např. o geometrické zaměření skutečného provedení stavby, revizní zprávy elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých jednotlivých stavebních materiálů a mnoho dalších dokladů, které je nutno kolaudační komisi předložit a předat. Závěrem je i zajištění hladkého průběhu kolaudace a získání kolaudačního protokolu s vyznačením právní moci tohoto rozhodnutí.

STAVEBNÍ ČINNOST

Stavebnětechnické průzkumy

Při zajišťování oprav a rekonstrukcí stávajících objektů při navrhování vestaveb, přístaveb, nástaveb, změn účelu užívání apod. je pro správný návrh nového řešení potřeba ověřit stav vybraných stavebních konstrukcí. Jedná se například o prověření skladby a rozměrů konstrukcí, vlhkosti, stavu materiálu vzhledem k jeho stáří, u dřeva prověření zda není napadeno hnilobou nebo škůdci apod. Některé zkoušky je potřeba ověřit ve stavební laboratoři. Tyto úkoly jsou součástí stavebnětechnického průzkumu, který inženýrská kancelář zajišťuje.

Konzultační a poradenská činnost

Našim klientům poskytujeme odbornou konzultační a poradenskou pomoc při přípravě staveb i v průběhu jejich výstavby.

Stavební činnost

Provádíme rekonstrukce bytů, rekonstrukce bytového jádra, interiéru, rekonstrukce rodinných domů, a také rekonstrukce budov (administrativních, průmyslových a památkových objektů). V rekonstrukčních pracích se snažíme dosáhnout vysokého uživatelského a technického standardu domů na současnou úroveň, které zahrnují nové možnosti úspory energií.

Provádíme realizaci dílčích stavebních celků subdodavatelským způsobem pro generálního dodavatele staveb, např. podlahy, vyzdívky, omítky, apod.

BOZP A STAVEBNÍ DOHLED

Činnost koordinátora BOZP

Tuto činnost vykonávají naši akreditovaní pracovníci ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. včetně zhotovení a vedení zákonné dokumentace BOZP

 • zpracování plánu BOZP
 • vyhodnocení stavebních rizik
 • vedení deníku koordinátora BOZP
 • zápisy z kontrolních dnů koordinátora BOZP
 • přehled kontrolních dnů BOZP
 • urgenční listy pro zadavatele v případě porušení pravidel BOZP
 • evidence závad v oblasti BOZP
 • evidence odstranění závad v oblasti BOZP

Technické dozory na stavbách

V průběhu realizace staveb zajišťujeme pro investory službu technického dozoru stavebníka.

Obsah činnosti technického dozoru stavebníka je obvykle stanoven povinností kontrolovat a prověřovat převážně postup výstavby dle platných norem, dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení. Detailní obsah vykonávaných činností je specifikován příkazní smlouvou uzavřenou s klientem.

Výkon stavbyvedoucího

Na základě požadavku klienta zajišťujeme na stavbách výkon stavbyvedoucího autorizovanou osobou ČKAIT dle požadavků stavebního zákona

KONTAKT

V případě dotazů nebo poptávky nás neváhejte kontaktovat.

REINKA s.r.o.

Sídlo: Štefánikovo náměstí 1702, Chomutov 430 01
IČ: 22795146
DIČ: CZ22795146
Bankovní spojení: 2952293399/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Vedení společnosti

Ing. Přemysl Bucifal – jednatel společnosti
tel.: +420 602 468 530, e-mail: p.bucifal@reinka.cz

Ing. Pavel Umlauf, MBA – ředitel společnosti, vedoucí realizace zakázek
tel.: +420 722 041 191, e-mail: umlauf@reinka.cz

Jana Krupičková – asistentka, sekretariát
tel.: +420 474 650 039, e-mail: mail@reinka.cz